حل بازی آمیرزا | جواب کامل بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مراحل 350 تا 399 | روش بازی آمیرزا

بازی آمیرزا در واقع همان حدس کلمات است که بسیار شهرت پیدا کرده است. در ادامه جواب بازی آورده شده است.
جواب بازی آمیرزا مراحل 350 تا 399 | روش بازی آمیرزا

بازی آمیرزا یا همان حدس کلمات بسیار رونق پیدا کرده است! طرفداران بازی آمیرزا در هر سنی مشغول به بازی هستند. اگر هنوز روش بازی آمیرزا را بلد نیستید در ادامه آن را به شما توضیح داده ایم. همچنین جواب مراحل 350 تا 399 هم آماده کرده ایم.

روش بازی آمیرزا

در هر مرحله تعدادی حرف در یک سینی پایین صفحه چیده شده و در بالای صفحه خانه هایی برای کلماتی که باید پیدا شوند وجود دارد.در مراحل ابتدایی تعداد حروف سینی و تعداد خانه ها کمتر است.هر چه مراحل پیش می رود تعداد کلمات و تعداد حروف شان افزایش می یابد.

برای ثبت هر کلمه در جای خود، حرف اول را لمس کرده و بدون برداشتن انگشت، به ترتیب روی حروف بعدی بکشید.

روی آخرین حرف انگشت را بردارید.به این ترتیب کلمه مورد نظر در بالای صفحه در محل خود درج می گردد.کلمات بعدی را هم به همین ترتیب پیدا کنید.

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل 350 تا 399

۳۵۰. زین ← میز ← نیاز ← زیان ← زمین ← ایمان ← میزان ← زایمان
۳۵۱. شاخ ← رخش ← خیر ← شیخ ← آریا ← خراش ← شیار ← خیار ← آرایش ← خشایار
۳۵۲. کرج ← جوک ← کاج ← جوش ← شورا ← جارو ← روکش ← شکار ← کشور ← جوشکار
۳۵۳. ریگ ← مگس ← گیس ← گرم ← مرگ ← مرسی ← مسیر ← گریم ← گرمسیر ← سرگرمی
۳۵۴. ریل ← بدل ← دبی ← بیل ← ریال ← یلدا ← دلار ← دلیر ← دبیر ← دلبر ← دلربا ← بیدار ← اردبیل
۳۵۵. کره ← کبد ← دکه ← باده ← رکاب ← برکه ← برده ← کهربا ← کباده ← بدهکار
۳۵۶. لاشه ← ویلا ← شیوه ← لواش ← هیولا ← الویه ← شوالیه
۳۵۷. لال ← هلال ← لیلا ← لاله ← گیاه ← گلایه ← گلایل ← گالیله
۳۵۸. عمه ← طعم ← عمل ← طمع ← طلا ← علم ← طالع ← طعام ← طعمه ← عالم ← مطالعه
۳۵۹. ملت ← تماس ← ملات ← املت ← ماست ← سلامت ← الماس ← اسلام ← التماس
۳۶۰. کرم ← کمر ← مسیر ← کرسی ← مرسی ← سرما ← ماسک ← ساری ← اسکی ← سیرک ← ریسک ← اسیر ← کریم ← کمیسر ← اکسیر ← سرامیک
۳۶۱. خرج ← سرخ ← خرس ← خروس ← رسوخ ← خسرو ← جوهر ← جوخه ← سوره ← خروج ← سرجوخه
۳۶۲. قوا ← وقت ← موم ← قوم ← موقت ← قامت ← ماتم ← تمام ← مقام ← مقوا ← تقوا ← ماموت ← مقاوم ← مقاومت
۳۶۳. داد ← آباد ← مداد ← امداد ← داماد ← بادام ← بامداد
۳۶۴. قتل ← تلخ ← خلق ← خال ← خالی ← تخیل ← قاتل ← خالق ← قالی ← خیال ← خلاق ← لیاقت ← خلاقیت

جواب بازی آمیرزا مرحله 365

۳۶۵. برس ← سکو ← بوس ← سبک ← سرب ← بوکس ← بورس ← رسوب ← سرکوب ← بوکسور
۳۶۶. کفر ← کیف ← فکر ← ریگ ← گاری ← کافر ← کافی ← کفگیر ← گرافیک
۳۶۷. جرم ← جام ← تاج ← هجرت ← هرات ← تاجر ← جامه ← مهارت ← تهاجم ← ترجمه ← مهاجر ← مهاجرت
۳۶۸. رحم ← حنا ← حرم ← محرم ← مرام ← حرام ← حمام ← مراحم ← رحمان ← نامحرم
۳۶۹. هوس ← طوس ← سطر ← راسو ← طاهر ← سوار ← سوره ← ساطور ← اسطوره
۳۷۰. شاخ ← خشک ← شیخ ← خیر ← کیش ← شیار ← شاکی ← کاشی ← خیار ← شریک ← شکار ← خاکشیر
۳۷۱. دزد ← دید ← یزد ← داد ← دبی ← ایدز ← بازی ← زیاد ← ایزد ← زیبا ← بازدید
۳۷۲. جرم ← جسم ← سمج ← جام ← تاج ← جرات ← تجسم ← رستم ← سرما ← تاجر ← مستاجر
۳۷۳. کتف ← فاش ← کاش ← شفا ← کفش ← کشف ← افشا ← کاشف ← کاشت ← کفاش ← شکاف ← اکتشاف
۳۷۴. شعر ← عرش ← شروع ← شعار ← آوار ← شاعر ← شعور ← اعشار ← عاشورا
۳۷۵. مادر ← دوام ← اردن ← مدار ← درمان ← دوران ← مانور ← اروند ← نمودار
۳۷۶. زرد ← درز ← زهرا ← ارشد ← زاهد ← دراز ← شاهد ← هزار ← ارزش ← شهرزاد
۳۷۷. قصد ← صدا ← دقت ← اتاق ← تقاص ← صادق ← صداقت ← اقتصاد
۳۷۸. بشر ← خبر ← شاخ ← بخش ← خشک ← خشاب ← خراب ← بخار ← رکاب ← خشکبار
۳۷۹. دشت ← دارت ← تراش ← ارشد ← ربات ← ارتش ← شتاب ← شربت ← شبدر ← رشادت ← برداشت ← ارتشبد

جواب مرحله 380 آمیرزا

۳۸۰. نفس ← منفی ← نسیم ← موسی ← سمنو ← مونس ← سیفون ← سمفونی
۳۸۱. گود ← دیگ ← گوی ← پند ← پوند ← گونی ← نوید ← پیوند ← دوپینگ
۳۸۲. سبک ← لوس ← سکو ← بوس ← سوال ← واکس ← کلاس ← کوبا ← باکو ← بوکس ← لباس ← کاسب ← کابل ← کابوس ← باسکول
۳۸۳. طبل ← طلب ← طلا ← طول ← بودا ← باطل ← طالب ← بلوط ← داوطلب
۳۸۴. درد ← دید ← داد ← مداد ← مرید ← مدار ← مادر ← مدیر ← امید ← مرداد ← دیدار ← مادرید
۳۸۵. موسی ← سمنو ← سویا ← مونس ← نسیم ← سیمان ← سینما ← ناموس ← سونامی
۳۸۶. ریشه ← شیره ← رشوه ← شیوه ← شیار ← شوهر ← شوره ← هاشور ← هوشیار
۳۸۷. دوش ← رشید ← شیاد ← ارشد ← درویش ← دشوار ← دیوار ← رادیو ← داریوش
۳۸۸. بانو ← نیرو ← انبر ← ویران ← روبان ← بینوا ← بیرون ← روانی ← بوران ← بریان ← بورانی
۳۸۹. صفر ← صفا ← صاف ← صنف ← فنر ← نصف ← صراف ← انار ← اصراف ← انصاف ← انصراف
۳۹۰. سند ← سود ← دیس ← سویا ← نوید ← اسید ← سواد ← دیوان ← ادیسون
۳۹۱. منبر ← انبه ← مربا ← انبر ← بهمن ← مهربان ← برنامه
۳۹۲. علم ← عهد ← عمل ← عمه ← دلمه ← عالم ← عادل ← معاد ← معده ← معدل ← ماده ← مدال ← معادله
۳۹۳. پند ← وزن ← خون ← دوزخ ← نخود ← پونز ← پوند ← پوزخند
۳۹۴. کلم ← کرم ← کمر ← ملک ← اراک ← رمال ← آرام ← کامل ← کلام ← کالا ← کارامل
۳۹۵. شته ← هشت ← تباه ← شهاب ← شتاب ← بهشت ← اشتها ← شباهت ← اشتباه
۳۹۶. پکن ← نگار ← گران ← پیکر ← گاری ← پارک ← پنیر ← پیکان ← پارکینگ
۳۹۷. ساز ← وزن ← سبز ← بازو ← زانو ← سوزن ← زبان ← بانو ← سوزنبان
۳۹۸. قصه ← قوچ ← قصد ← نقد ← قند ← نوچه ← صدقه ← صندوق ← صندوقچه
۳۹۹. باج ← جام ← دنج ← دانا ← آباد ← آبان ← جامد ← اندام ← بادام ← انجماد ← بادمجان

منبع: پارسی دانلود
کپی لینک کوتاه خبر: https://sabkezendegi.net/d/4bz7v4

اخبار داغ